Basic Terms of Shinto
back to Table of Contents

Glossary of Japanese Names, Terms and Titles in the Text

NOTE: To read this page, please use the browser which can display Japanese characters. The macrons in the latin transcript are omitted because of encoding conflicts.

A

Aidono 相殿
Aidono no kami 相殿の神 see Aidono
Akaki kiyoki kokoro 明き清き心 see Seimei
Akaku kiyoki kokoro 明く清き心
Akazawa Bunji 赤沢文治 see Kyoha Shinto
Aki matsuri 秋祭
Akazuka Suwa Jinja 赤塚諏訪神社 see Ta-asobi
Akomeogi 衵扇 see Hiogi
Aku
Amaterasu omikami 天照大御神
Amatsukami, kunitsukami 天津神、国津神
Amatsutsumi 天つ罪 see Tsumi
Ame 天 see Ame-tsuchi
Ame no masuhito 天益人
Amenominakanushi no kami 天御中主神
Ame-tsuchi 天地
Aohitogusa 青人草
Aoi 葵 see Aoi Matsuri
Aoi Matsuri 葵祭
Araburu kami 荒ぶる神
Araimi 散忌 see Saikai
Aramitama, Nigimitama 荒魂、和魂
Arisugawa Takahito 有栖川幟仁 see Kokugakuin Daigaku
Asagutsu 浅沓
Asakusa Jinja 浅草神社 see Dengaku, Sanja Matsuri
Ashiharae 悪祓 see Harae
Ashihara no shikoo no kami 葦原色許男神、葦原醜男神 see Okuninushi no kami
Aso 阿蘇 see Kuni no miyatsuko
Aso Jinja 阿蘇神社 see Kuni no miyatsuko
Atsuta Jingu 熱田神宮 see Kujo, Sanshu no Shinki, Toka
Azuma-asobi 東遊

B

Bachi
Batsu 罰 see Shinbatsu
Bekka 別火
Bekku 別宮 see Hongu
Beppyo jinja 別表神社
Bokusen 卜占
Bon matsuri 盆祭
Bosatsu 菩薩 see Shinbutsu bunri
Bugaku 舞楽
Bukki 物忌 see Kibuku
Buku 服 see Kibuku
Bungo 豊後 see Fudoki
Bunrei 分霊 see Go-bunrei

C

Chienshin 地縁神
Chigi, Katsuogi 千木、堅魚木
Chihaya hibakama 千早緋袴 see Otome-mai
Chinju no kami 鎮守の神
Chinkon 鎮魂
Chinkonsai 鎮魂祭 see Yamato-mai
Chi no wa 茅輪
Choku 直 see Kai-i
Chokusai 勅祭
Chokusaisha 勅祭社
Chokushi 勅使
Chusai 中祭

D

Dai 大 see Shakaku seido
Daigo 醍醐 see Azuma-asobi
Daiguji 大宮司
Daijingu 大神宮 see Shago
Daijoe 大嘗会 see Otome-mai
Daijosai 大嘗祭
Daikoku 大黒
Dainichi Nyorai 大日如来 see Shingon Shinto
Dai nihon jingi shi 大日本神祇史 see Mitogaku
Dajokan 太政官
Danna 檀那 see Oshi
Dashi 山車
Dazaifu Tenmangu 太宰府天満宮 see Tenjin
Dengaku 田楽
Dengakuhoshi 田楽法師 see Dengaku
Dewa 出羽 see Hi matsuri
Dojima (river) 堂島川 see Tenjin Matsuri
Dondoyaki どんど焼き see Hi matsuri
Dorokujin 道陸神 see Dosojin
Dosojin 道祖神
Dozoku 同族 see Dozokushin
Dozokushin 同族神

E

Ebisu 恵比寿
Eboshi 烏帽子
Edo 江戸
Ehomairi 恵方参 see Hatsumode
Ema 絵馬
Emaden 絵馬殿 see Ema
Emakimono 絵巻物
En 縁 see Ennichi
Engimono 縁起物 see Tori no Ichi
Engi shiki 延喜式
Ennichi 縁日
Enryakuji 延暦寺 see Sanno

F

Fudoki 風土記
Fuji Hongu Sengen Jinja 富士本宮浅間神社 see Okumiya, Yamamiya
Fujiwara Tadahira 藤原忠平 see Engi shiki
Fujiwara Tokihira 藤原時平 see Engi shiki
Fukko Shinto 復古神道
Funadama 船霊
Funakurabe 舟競べ
Fushimi Inari Taisha 伏見稲荷大社 see Inari, Shoguji
Fusokyo 扶桑教 see Kyoha Shinto
Futomani 太占 see Bokusen

G

Gagaku 雅楽
Gakubu 楽部
Gankake 願掛け see Kigan
Gejoraku 還城楽 see Gagaku
Geku 外宮 see Aki matsuri, Ise no Jingu
Gempon Sogen Shinto 元本宗源神道 see Yoshida Shinto
Gensho 元正 see Ritsuryo
Gion 祇園
Gion-e 祇園会 see Gion
Gion Matsuri 祇園祭
Gishikiden 儀式殿
Go-bunrei 御分霊
Go-hei 御幣
Gongen 権現
Gongen-zukuri 権現造
Gonguji 権宮司 see Shinshoku, Shoguji
Gonnegi 権禰宜 see Kujo, Shinshoku
Gosechi no mai 五節の舞 see Otome-mai
Go-shintai 御神体
Goyosai 御用祭 see Sanno Matsuri
Gozu-tenno 牛頭天王
Gu 宮 see Shago
Guji 宮司
Gyoki 行基 see Shinbutsu shugo

H

Hachiman 八幡
Hachiman Daibosatsu 八幡大菩薩 see Sanja Takusen
Haiden 拝殿
Hairei 拝礼
Hakama
Hakusan 白山
Hakushu 拍手
Han-honji-suijaku setsu 反本地垂迹説 see Honji-suijaku setsu
Harae
Harae-do 祓所
Harai
Haraigushi 祓串
Harima 播磨 see Fudoki
Haru matsuri 春祭
Hassokuan 八足案
Hatsuho 初穂
Hatsumiyamairi 初宮詣り
Hatsumode 初詣
Hayashizaki (library) 林崎 (文庫) see Jingu Kogakukan
Heian 平安
Heian Jingu 平安神宮 see Jidai Matsuri
Heiden 幣殿
Heihaku 幣帛
Heizei 平城 see Kogo Shui
Henro 遍路 see Junpai
Hikiyama 引山 see Dashi
Himachi 日待
Hi matsuri 火祭
Himegami 比売神 see Hachiman
Hieda no Are 稗田阿礼 see Shingaku1
Hie (also Hiyoshi) 日吉 see Sanno
Hiei (Mt.) 比叡山 see Tendai Shinto
Hie Jinja 日枝神社 see Kanda Matsuri, Sanno Matsuri
Hie Shinto 日吉神道 see Tendai Shinto
Himorogi 神籬
Hi no kami 火の神
Hinoki 檜 see Hiogi, Saikigu
Hiogi 檜扇
Hirano Jinja 平野神社 see Yoshida Shinto
Hirata Atsutane 平田篤胤
Hirayama Seisai 平山省斎 see Kyoha Shinto
Hisago 杓 see Tori-mono
Hitachi 常陸 see Fudoki
Hito
Hizen 肥前 see Fudoki
Ho
Hobei 奉幣
Hojoe 放生会 see Iwashimizu Matsuri
Hoko 鉾 see Dashi, Tori-mono
Hokora
Homusubi no kami 火結神 see Hi no kami, Musubi
Honden 本殿
Hongu 本宮
Honji 本地 see Honji-suijaku setsu
Honji suijaku 本地垂迹 see Shinbutsu shugo, Shingaku1, Shingon Shinto
Honji-suijaku setsu 本地垂迹説
Honke 本家 see Dozokushin
Honsha 本社
Hyakudomairi 百度参り see O-hyakudo

I

Ichi no miya 一の宮
Ikan 衣冠 see Ho, Kanmuri
Iki 壱岐 see Funakurabe
Ikutama, Tarutama 生魂、足魂
Imbe Hironari 斎部広成 see Kogo Shui
Imi
Imikotoba 忌詞
Imina 忌名 see Imi
Imiya 忌屋 see Saikai
Inari 稲荷
Inoue Masakane 井上正鉄 see Kyoha Shinto
Ireisai 慰霊祭
Ise no Jingu 伊勢の神宮
Ise ko 伊勢講
Ise Shinto 伊勢神道
Ishida Baigan 石田梅岩 see Shingaku2
Isuzu 五十鈴 see Ise no Jingu
Itsukushima Jinja 厳島神社 see Reijin
Iwaigoto 祝言 see Norito
Iwasaka 磐境
Iwashimizu Hachimangu 石清水八幡宮 see Chokusai, Iwashimizu Matsuri, Natsu matsuri
Iwashimizu Matsuri 石清水祭
Iwau 祝う
Iya いや see Uyamau
Iyamau いやまう see Uyamau
Izanagi no mikoto and Izanami no mikoto いざなぎのみこと、いざなみのみこと
Izo no Miya 伊雑宮 see Ta-asobi
Izumo fudoki 出雲風土記 see Fudoki
Izumo Oyashirokyo 出雲大社教 see Kyoha Shinto
Izumo Taisha 出雲大社 see Okuninushi no kami, Shago, Taisha-zukuri

J

Jichinsai 地鎮祭
Jidai Matsuri 時代祭
Jigami 地神
Jikkokyo 実行教 see Kyoha Shinto
Ji matsuri 地祭
Jinmyocho 神名帳 see Shikinaisha
Jingi 神祇
Jingi-in 神祇院
Jingikan 神祇官
Jingiryo 神祇令 see Ritsuryo
Jingi shiryo 神祇史料 see Mitogaku
Jingisho 神祇省 see Jingikan
Jingu 神宮 see Shago
Jingu (empress) 神功 (皇后) see Hachiman
Jingu Kogakukan 神宮皇学館
Jingu Shicho 神宮司庁 see Jingu Kogakukan
Jingu taima 神宮大麻
Jinja 神社
Jinjacho 神社庁
Jinja Honcho 神社本庁
Jinjakyoku 神社局
Jinja saishiki 神社祭式
Jinja Shinto 神社神道
Jito 持統 see Ise no Jingu
Jo 浄 see Kai-i
Joe 浄衣
Jogan 貞観 see Engi Shiki
Jotosai 上棟祭
Jugaku Shinto 儒学神道 see Shinto
Jukusen 熟饌 see Shinsen
Junpai 巡拝

K

Kabuki 歌舞伎 see Kagura-den
Kada no Azumamaro 荷田春満
Kagura 神楽
Kagura-den 神楽殿
Kai-i 階位
Kaijin matsuri 海神祭
Kakei Katsuhiko 筧克彦 see Shingaku1
Kakuriyo 幽世
Kaku-takatsuki 角高杯 see Saikigu
Kamadogami 竃神
Kami
Kamidana 神棚
Kami-mono 神物 see Shinji no
Kamimukae 神迎
Kamimusubi no mikoto 神皇産霊尊
Kamiokuri 神送
Kamiyaku 神役 see Shinsenden
Kamo 賀茂 see Aoi Matsuri, Chokusai, Chokushi, Keiba, Nagare-zukuri
Kamo Mioya Jinja 賀茂御祖神社 see Shikinen sengu
Kamo no Mabuchi 賀茂真淵
Kamo Wakeikazuchi Jinja 賀茂別雷神社 see Tokushu shinji
Kamowakeikazuchi no kami 賀茂別雷神 see Raijin
Kampeisha 官幣社 see Hobei, Shakaku seido, Shikinaisha
Kanda Matsuri 神田祭
Kanasana Jinja 金鑽神社 see Shintaizan
Kangen 管弦 see Gagaku
Kanmuri
Kannagara 神ながら
Kannagara no michi 神ながらの道 see Kannagara
Kannamesai 神嘗祭
Kan-naobi-no-kami 神直日神 see Naobi no kami
Kannarau 神習う
Kannushi 神主
Kanoe-saru 庚申 see Koshin
Kappa 河童 see Suijin
Karamon 唐門 see Shinmon
Kariginu 狩衣
Kashiko-dokoro 賢所 see Sanshu no Shinki
Kashikomu かしこむ
Kashiwade 拍手
Kasuga 春日
Kasuga Daimyojin 春日大明神 see Sanja Takusen
Kasuga mandala 春日曼荼羅 see Shinto kaiga
Kasuga Matsuri 春日祭
Kasuga Taisha 春日大社 see Reijin, Shikinen sengu
Kasuga-zukuri 春日造
Kataribe 語り部 see Shingaku1
Katori Jingu 香取神宮 see Ta-asobi
Katsuogi 堅魚木
Kawai Kiyomaru 川合清丸 see Shingaku1
Kawazura Bonji 川面凡児 see Shingaku1
Kazura 葛 see Tori-mono
Kegare
Keiba 競馬
Keidaichi 境内地
Keihitsu 警蹕 see Kamimukae, Kamiokuri
Kenpeishi 献幣使
Kenzoku 眷族
Kessai 潔斎 see Misogi, Saikan
Ketsuenshin 血縁神
Kiboku 亀卜 see Bokusen
Kibuku 忌服
Kigan 祈願
Kimmei 欽明 see Aoi Matsuri
Kitajima 北島 see Kuni no miyatsuko
Kitano Tenjin 北野天神 see Tenjin, Tenjin Matsuri
Kitano tenjin engi 北野天神縁起 see Emakimono
Kitano Tenmangu 北野天満宮 see Emakimono, Gongen-zukuri, Natsu matsuri
Ko
Kodo 皇道
Kogo Shui 古語拾遺
Kojiki 古事記
Kojiki-den 古事記伝 see Motoori, Norinaga
Kojin 荒神
Kokka Shinto 国家神道
Kokugaku 国学 see Kada no Azumamaro, Motoori, Norinaga, Shingaku1, Tsuzoku Shinto
Kokugakuin Daigaku 国学院大学
Kokuheisha 国幣社 see Hobei, Shakaku seido, Shikinaisha
Kokushi 国司 see Shikinaisha
Koma-inu 狛犬
Kongokai 金剛界 see Shingon Shinto
Konin 弘仁 see Engi Shiki
Konkokyo 金光教 see Kyoha Shinto
Konoe-toneri 近衛舎人 see Ninjo-mai
Konohanasakuyahime 木花之佐久夜毘売、木花開耶姫命 see Yama no kami
Konusa 小麻 see Haraigushi
Kosha 講社 see Ko
Koshin 庚申
Koshitsu saishi 皇室祭祀
Koshitsu Shinto 皇室神道 see Shinten
Koshogatsu 小正月 see Hi matsuri
Kotai Jingu 皇大神宮 see Ise no Jingu
Koten Kokyusho 皇典講究所 see Kokugakuin Daigaku
Koto 琴 see Kamimukae, Kamiokuri, Otome-mai
Kotodama 言霊
Kotoshironushi no kami 事代主神 see Ebisu
Koyasan 高野山 see Shingon Shinto
Kuji hongi 旧事本紀 see Sendai kuji hongi
Kujiki 旧事紀 see Sendai kuji hongi
Kujo 宮掌
Kukai 空海 see Shingon Shinto
Kukurihime no kami 菊理媛神 see Hakusan
Kumade 熊手 see Tori no Ichi
Kumano 熊野
Kumotsu 供物
Kunaicho 宮内庁 see Naishoten, Shoten
Kuni no miyatsuko 国造
Kunitokodachi no mikoto 国常立尊
Kunitsukami 国津神 see Ame-tsuchi, Kami
Kunitsutsumi 国つ罪 see Tsumi
Kurozumikyo 黒住教 see Kyoha Shinto
Kurozumi Munetada 黒住宗忠 see Kyoha Shinto
Kusaki 久佐木 see Shiroki, Kuroki
Kusanagi no Tsurugi 草薙剣 see Sanshu no Shinki
Kushimitama 奇魂
Kyaku 格 see Ritsuryo
Kyobusho 教部省 see Jingikan, Jinjakyoku
Kyoha Shinto 教派神道
Kyoto 京都

M

Maga 禍 see Magatsuhi no kami
Magagoto 禍事 see Magatsuhi no kami
Magatsuhi no kami 禍津日神
Mai-guruma 舞車 see Dashi
Maimi 致忌 see Saikai
Makoto まこと
Mandala 曼荼羅 see Shinto kaiga
Man'yoshu 万葉集
Maru-takatsuki 丸高杯 see Saikigu
Massha 末社
Matoi 的射
Matsunaga Motoki 松永 材 see Shingaku1
Matsunoo Taisha 松尾大社 see Shinzo
Matsuri
Matsurigoto まつりごと
Megumi めぐみ
Mei 明 see Kai-i
Meiji Jingu 明治神宮 see Chokusai
Mi ミ see Tama2
Miare Matsuri 御阿礼祭 see Tokushu shinji
Miho Jinja 美保神社 see Tokushu shinji
Mi-itsu みいつ
Mi-izu みいづ see Mi-itsu
Miki 神酒
Miko 巫女
Mikogami 御子神
Miko-mai 巫女舞 see Miko
Mikoshi みこし
Mikoto みこと
Mikuji みくじ
Mi-megumi みめぐみ
Minkan shinko 民間信仰
Minkan Shinto 民間神道 see Shinten
Minohi no harae 巳の日の祓 see Harae
Mishima Taisha 三島大社 see Ta-asobi
Mi-shoden 御正殿 see Shinmei-zukuri
Misogi
Misogi-harae 禊祓
Misogikyo 禊教 see Kyoha Shinto
Mitakekyo 御嶽教 see Kyoha Shinto
Mitama みたま see Mitama no fuyu, Tamaya
Mitama no fuyu 恩頼
Mitamashiro 御霊代
Mitamashizume みたましずめ
Mitamaya みたまや
Mitarashi 御手洗
Mitarashigawa 御手洗川 see Mitarashi
Mitegura 幣 see Tori-mono
Mitogaku 水戸学
Mitsue-shiro 御杖代 see Saishu
Miyaza 宮座
Mizugaki 瑞垣
Mizugori 水垢離
Mommu 文武 see Ritsuryo
Mono もの
Monoimi 物忌
Morotabune 諸手船 see Tokushu shinji
Montoku 文徳 see Kasuga Matsuri
Mosu 申す see Kashikomu
Motoori Norinaga 本居宣長
Mukaebi 迎え火 see Bon matsuri
Munakata 宗像 see Kaijin matsuri
Murasaki no sashiha 紫翳 see On-sashiha
Musubi むすび
Musubi no kami むすびの神

N

Nachi Jinja 那智神社 see Dengaku, Kumano
Nagare-zukuri 流造
Nagoshi no harae 夏越の祓 see Harae
Naiku 内宮 see Aki matsuri, Ise no Jingu
Naimusho 内務省 see Jingi-in, Jingu Kogakukan, Jinjakyoku
Naishoten 内掌典
Nakanishi Akira 中西旭 see Shingaku1
Nakatomibarae no kotoba 中臣祓詞 see Obarae no kotoba
Nakatomi no harae 中臣祓
Nakatomi no obarae no kotoba 中臣大祓詞 see Yamazaki Ansai
Nakatomi no yogoto 中臣寿詞 see Yogoto
Nakayama Miki 中山みき see Kyoha Shinto
Naobi no kami 直日神
Naobi no mi-tama 直毘霊 see Motoori, Norinaga
Naorai 直会
Nara 奈良
Nasori 納蘇利 see Gagaku
Natsu matsuri 夏祭
Negi 禰宜
Nenchu gyoji 年中行事
Ne no kuni 根の国
Ne no kuni soko no kuni 根の国底の国 see Ne no kuni
Nibutsuhime Jinja 丹生都比売神社 see Shingon Shinto
Nigimitama 和魂 see Tama2
Nihongi 日本紀
Nihon shoki 日本書紀
Niinamesai 新嘗祭
Nijunisha 二十二社 see Ichi no miya
Ningen-shin 人間神
Ninigi no mikoto 邇邇芸尊、瓊瓊杵尊 see Amaterasu omikami, Okuninushi no kami
Ninjo 人長 see Ninjo-mai
Ninjo-mai 人長舞
Ni no miya 二の宮 see Ichi no miya
Niwabi 庭燎 see Ninjo-mai
No 能 see Kagura-den, Okina, Shinji no
Norito 祝詞
Norito-den 祝詞殿 see Jinja
Nukisaki Jinja 貫前神社 see Shikinen sengu

O

Obarae no kotoba 大祓詞
Obisha 御歩射 see Matoi
Odori-guruma 踊車 see Dashi
O-fuda お札
O-haguruma 御羽車
Oharae 大祓
O-harai お祓い
Ohirume no muchi 大日[me]see Amaterasu omikami
O-hitaki お火たき see Hi matsuri
O-hyakudo お百度
Oiwai お祝い see Iwau
Ojin 応神 see Hachiman
Okagemairi お蔭参り see Ise no Jingu
Okina
Okitoshi 御祈祷師 see Oshi
Okoze オコゼ see Yama no kami
Oku 奥 see Okumiya
Okumiya 奥宮
Okuninushi no kami 大国主神
Okunitama no kami 大国玉神 see Okuninushi no kami
Okuribi 送り火 see Bon matsuri
Omagatsuhi no kami 大禍津日神 see Magatsuhi no kami
O-mairi お参
O-mamori お守り
O-mikuji おみくじ
Omiryo 近江令 see Ritsuryo
Omiwa Jinja 大神神社 see Shintaizan
Onamuchi no kami 大穴牟遅神、大己貴神 see Okuninushi no kami
O-naobi-no-kami 大直日神 see Naobi no kami
O-neri おねり
Oni
Onie no Matsuri おおにえのまつり
Ono Motonori 小野祖教 see Shingaku1
On-sashiha 御翳
On-shi 御師 see Oshi
Ontakekyo 御嶽教 see Kyoha Shinto
Onusa 大幣 see Haraigushi
Oshi 御師
Oshiki 折敷 see Saikigu
O-tabisho 御旅所
Otafuku お多福 see Tori no Ichi
Otome-mai 乙女舞
O-watari おわたり
Oyamagui no kami 大山咋神 see Sanno
Oyamatsumi no mikoto 大山津見神、大山祇神 see Yama no kami
Oyashimaguni 大八洲国 see Izanagi no mikoto and Izanami no mikoto

P

Peiron ペーロン see Funakurabe

R

Raijin 雷神
Raikosai 雷公祭 see Raijin
Ranryoo 蘭陵王 see Gagaku
Reijin 麗人
Reisai 例祭
Ritsu 律 see Ritsuryo
Ritsuryo 律令
Romon 楼門 see Shinmon
Ryo 令 see Ritsuryo
Ryobu Shinto 両部神道
Ryobu shugo Shinto 両部習合神道
Ryujin 龍神 see Umi no kami

S

Saga 嵯峨 see Shinsen shojiroku
Sagami 相模 see Azuma-asobi
Sakurajima 桜島 see Funakurabe
Sakyo 左京 see Shinsen Shojiroku
Saicho 最澄 see Tendai Shinto
Saifuku 斎服
Saigi 祭儀
Saigu 祭宮 see Saishu
Saijitsu 祭日
Saikai 斎戒
Saikan 斎館
Saikigu 祭器具
Saimotsu 賽物
Sai no kami さいのかみ
Saisei itchi 祭政一致
Saisen 賽銭
Saishi 祭祀
Saishu 祭主
Saiten 祭典
Sakadono 酒殿 see Miki
Sakaki 榊 see Haraigushi, Himorogi, Tori-mono
Sake 酒 see Miki, Sanku, Shinsen, Shiroki, Kuroki
Sakimitama 幸魂
Sanbo 三方
Sanja Daigongen Sha 三社大権現社 see Sanja Matsuri
Sanja Matsuri 三社祭
Sanja Myojin Sha 三社明神社 see Sanja Matsuri
Sanja Takusen 三社託宣
Sanjubanshin 三十番神
Sankei 参詣
Sanku 散供
Sanno 山王
Sanno ichijitsu Shinto 山王一実神道
Sanno Matsuri 山王祭
San no miya 三の宮 see Ichi no miya
Sano Tsunehiko 佐野経彦 see Kyoha Shinto
Sanshu no Shinki 三種の神器
Sa-otome 早乙女 see Dengaku
Sarugaku no 猿楽能 see Dengaku
Sasa 篠 see Tori-mono
Sasara 簓 see Dengaku
Sato-kagura 里神楽 see Kagura
Satomiya 里宮
Sei 清 see Kai-i
Seimei 清明
Seisen 生饌 see Shinsen
Seiwa 清和 see Gion Matsuri
Sendai kuji hongi 先代旧事本紀
Sendatsu 先達
Senge 千家 see Kuni no miyatsuko
Senge Takatomi 千家尊福 see Kyoha Shinto
Sengori 千垢離 see O-hyakudo
Sengu 遷宮
Sessha 摂社
Sha 社 see Shago
Shaden 社殿
Shago 社号
Shajikyoku 社寺局 see Jinjakyoku
Shakaku seido 社格制度
Shaku
Shamusho 社務所
Shibata Hanamori 柴田花守 see Kyoha Shinto
Shichi-go-san 七五三
Shide 紙垂 see Himorogi, Shimenawa, Tamagushi
Shiga no Umi 志賀海 see Kaijin matsuri
Shiki 式 see Ritsuryo
Shikinaisha 式内社
Shikinen sengu 式年遷宮
Shikon 四魂
Shimenawa 注連縄
Shimoyama Osuke 下山応助 see Kyoha Shinto
Shinbatsu 神罰
Shinboku 神木
Shinbutsu bunri 神仏分離
Shinbutsu shugo 神仏習合
Shinden 神殿
Shingaku1 神学
Shingaku2 心学
Shingon shinto 真言神道
Shingu 新宮 see Kumano
Shin'i1 神威
Shin'i2 神位
Shinji no 神事能
Shinkai 神階
Shinkoshiki 神幸式
Shinko Shinto 新興神道 see Shinto
Shinmei 神明
Shinmei sha 神明社 see Shinmei
Shinmei-zukuri 神明造
Shinmon 神門
Shinpo 神宝
Shinpon-butsuju setsu 神本仏従説 see Honji-suijaku setsu
Shinrikyo 神理教 see Kyoha Shinto
Shinsen 神饌
Shinsenden 神饌田
Shinsen shojiroku 新撰姓氏録
Shinshoku 神職
Shinshukyo 神習教 see Kyoha Shinto
Shintai 神体
Shintaizan 神体山
Shinten 神典
Shinto 神道
Shinto gobusho 神道五部書
Shinto kaiga 神道絵画
Shintoku 神徳
Shinto shusei 神道集成 see Mitogaku
Shinto Taikyo 神道大教 see Kyoha Shinto
Shin'yo 神輿
Shinzen kekkon 神前結婚
Shinzo 神像
Shirayamahime 白山比[me] see Hakusan
Shiroki, Kuroki 白酒、黒酒
Shishi 獅子
Shishi-koma-inu 獅子狛犬 see Koma-inu
Shishi-mai 獅子舞 see Shishi
Shishino Nakaba 宍野半 see Kyoha shinto
Shite シテ see Shinji no
Sho 小 see Shakaku seido
Shoguji 少宮司
Shoguji (at Fushimi Inari Taisha) 小宮司 see Shoguji
Shogun 将軍 see Sanno Matsuri
Shojiki 正直
Shojin 精進
Shomu 聖武 see Shinbutsu shugo
Shoo 正応 see Sanja Takusen
Shoreisai 松例祭 see Hi matsuri
Shosai 小祭
Shoten 掌典
Shotenho 掌典補 see Shoten
Shoten-shoku 掌典職 see Shoten
Shozoku 装束
Shubatsu 修祓
Sokutai 束帯 see Ho
Soreisha 祖霊社
Sosai 葬祭
Sosen 素饌 see Shinsen
Sosha 総社
Sugawara Michizane 菅原道真 see Ningen-shin, Shinto kaiga, Shintoku, Tenjin
Suge no sashi 菅翳 see On-sashiha
Suiga 垂加 see Suiga Shinto
Suiga Shinto 垂加神道
Suijaku 垂迹 see Honji-suijaku setsu
Suijin 水神
Suiko 推古 see Kojiki, Sendai kuji hongi
Suinin 垂仁 see Ise no Jingu
Sujin 崇神 see Ise no Jingu
Sukeisha 崇敬者
Sukeisha kai 崇敬者会 see Sukeisha
Sumiyoshi 住吉 see Kaijin matsuri, Okina, Ta-asobi
Sumo 相撲
Suruga 駿河 see Azuma-asobi
Susanoo no mikoto 須佐之男命
Suseribime 須勢理毘売、須世理毘売 see Okuninushi no kami
Suwa 諏訪

T

Ta-asobi 田遊
Taihoryo 大宝令 see Ritsuryo, Shinten
Taima 大麻
Taisai 大祭
Taiseikyo 大成教 see Kyoha Shinto
Taisha 大社 see Shago
Taisha-zukuri 大社造
Taizokai 胎蔵界 see Shingon Shinto
Takama no hara 高天原
Takamimusubi no kami 高皇産霊神
Takasago 高砂 see Okina
Takatsuki 高杯
Takeminakatatomi no mikoto 建御名方富命 see Suwa
Takusen 託宣
Tama1
Tama2
Tamagaki 玉垣
Tamagushi 玉串
Tama matsuri たままつり
Tamashizume たましずめ see Tama2
Tamaya たまや
Tanabata 七夕 see Nenchu gyoji
Ta no kami 田の神
Tanritsu jinja 単立神社
Tarutama 足魂 see Tama1
Tatari 祟り
Taue no matsuri 田植祭 see Ta-asobi
Tayu 大夫
Tayu-san 大夫さん see Tayu
Temizu 手水
Temizuya 手水屋 see Jinja, Temizu
Ten 天 see Shinbutsu shugo
Tenchi 天智 see Ritsuryo
Tendai Shinto 天台神道
Tenjin 天神
Tenjin Matsuri 天神祭
Tenmu 天武 see Ise no Jingu, Otome-mai
Tenno 天王
Tenno Matsuri 天王祭
Tenrikyo 天理教 see Kyoha Shinto
Tenshin chigi 天神地祇
Todaiji 東大寺 see Sanja Takusen, Shinbutsu shugo
Todaiji yoroku 東大寺要録 see Shinkai
Toji 冬至 see Hi matsuri
Toka 踏歌
Tokoyo 常世
Tokoyo no kuni 常世の国 see Tokoyo
Tokugawa Ieyasu 徳川家康 see Ningen-shin
Tokugawa Mitsukuni 徳川光圀 see Mitogaku
Tokushu shinji 特殊神事
Tomohiko (prince) 朝彦 (親王) see Jingu Kogakukan
Tonin 頭人
Torii 鳥居
Tori-mono 採物
Tori no ichi 酉の市
Toro 燈籠
Toshigami 歳神
Toshigoi no Matsuri 祈年祭
Toshogu 東照宮 see Ningen-shin, Tendai Shinto
Toya 頭屋
Toyoashihara no Mizuho no Kuni 豊葦原水穂国
Toyonoakari no Sechie 豊明節会 see Otome-mai
Toyosuki-irihime no mikoto 豊鍬入姫命 see Ise no Jingu
Toyouke Daijingu 豊受大神宮 see Ise no Jingu
Toyoukehime 豊宇気比売神 see Ta no kami
Toyouke Omikami 豊受大神 see Ise no Jingu
Tsuchi 土 see Ame-tsuchi
Tsue 杖 see Tori-mono
Tsukimachi 月待
Tsukinami no matsuri 月次祭
Tsukiyomi no mikoto 月読命 see Izanagi no mikoto and Izanami no mikoto
Tsumi
Tsurugaoka Hachimangu 鶴岡八幡宮 see Yabusame
Tsurugi 剣 see Tori-mono
Tsushima 対馬 see Funakurabe
Tsushima Jinja 津島神社 see Tenno, Tenno Matsuri
Tsushima matsuri 津島祭 see Tenno Matsuri
Tsutsushimi つつしみ
Tsuzoku Shinto 通俗神道

U

Ubuko 産子 see Ubusuna no kami
Ubusuna no Kami 産土神
Ujigami 氏神
Ujiko 氏子
Ujiko kai 氏子会
Ujiko sodai 氏子総代 see Jinja, Ujiko kai
Uka-no-mitama-no-kami 宇迦之御魂神 see Inari, Ta no kami
Ukyo 右京 see Shinsen shojiroku
Umi no kami 海の神
Urabe Shinto 卜部神道 see Yoshida Shinto
Urayasu no mai 浦安舞 see Otome-mai
Usa Hachimangu 宇佐八幡宮 see Hachiman, Shinbutsu shugo
Utsugi 卯木 see Shiroki, Kuroki
Utsushikunitama no kami 宇都志国玉神 see Okuninushi no kami
Utsushiyo うつしよ
Uyamau うやまう

W

Wakamiya 若宮
Wamuchi 輪鞭 see Ninjo-mai
Washi Jinja 鷲神社 see Tori no Ichi
Watarai Nobuyoshi 度会延佳
Watarai Shinto 度会神道
Watatsumi no Kami 綿津見神、海神、少童命 see Umi no kami
Wazawai わざわい

Y

Yabusame 流鏑馬
Yachihoko no kami 八千矛神、八千戈神 see Okuninushi no kami
Yamaboko 山鉾
Yamamiya 山宮
Yama no kami 山の神
Yamata no Orochi 八岐遠呂智、八岐大[hebi] see Susanoo no mikoto
Yamato 大和 see Kuni no miyatsuko
Yamatohime no mikoto 倭姫命 see Ise no Jingu
Yamato-mai 倭舞
Yamazaki Ansai 山崎闇斎
Yao-yorozu no kami 八百万神 see Kami
Yasaka Jinja 八坂神社 see Gion, Gion Matsuri, Mikogami, Natsu matsuri, Shinkoshiki, Susanoo no mikoto, Tenno
Yasakatome no mikoto 八坂刀売命 see Suwa
Yasakani no Magatama 八坂瓊曲玉 see Sanshu no Shinki
Yashikigami 屋敷神
Yaso magatsuhi no kami 八十禍津日神 see Magatsuhi no kami
Yasukuni Jinja 靖国神社 see Ningen-shin
Yata 八咫 see Amaterasu omikami, Ise no Jingu
Yata no Kagami 八咫鏡 see Sanshu no Shinki
Yatai 屋台 see Dashi
Yatsuashimon 八足門 see Shinmon
Yingyang 陰陽 see Heihaku, Minkan shinko
Yogoto 寿詞
Yohai 遙拝
Yohaijo 遙拝所 see Yohai
Yomi 黄泉
Yomotsuhirasaka 黄泉比良坂 see Hakusan
Yorishiro 依代
Yoshida Jinja 吉田神社 see Yoshida Shinto
Yoshida Kanetomo 吉田兼倶
Yoshida-machi 吉田町 see Hi matsuri
Yoshida Shinto 吉田神道
Yoshi-harae 善祓 see Harae
Yoshikawa Shinto 吉川神道 see Shinto
Yoshimura Masamochi 芳村正秉 see Kyoha Shinto
Yotsuashimon 四足門 see Shinmon
Yu 木綿 see Himorogi, Tamagushi
Yudate 湯立
Yudate kagura 湯立神楽 see Yudate
Yuiitsu Shinto 唯一神道 see Yoshida Shinto
Yumi 弓 see Tori-mono
Yuryaku 雄略 see Ise no Jingu

Z

Za 座 see Shinji no
Zen
Zoka no sanshin 造化三神
Zuijinmon 随身門 see Shinmon

back to Table of Contents

Copyright (C) 1997 Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University. All rights reserved. [copyright notice]